Wetens­waardigheden

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de ICAD, sinds 2012 Stichting ICAD, zijn op deze pagina de wetenswaardigheden van de afgelopen jaren opgenomen.

Nieuwe Jaar 2021 : Enkele Cijfers Op Plaatjes Geïsoleerd Op Een Witte Achtergrond Stock Illustratie - Illustration of samenvatting, gelukkig: 188486336
 • Ook dit jaar waren tot nu toe bijna alle diensten online. Gelukkig kan daar nu weer verandering in komen.
 • Een Paasviering is er niet geweest. Wel was er, net als met kerst 2020, een online viering te zien. Deze is nog terug te kijken via Paasviering 2021
 • Op 18 september vieren we met bestuur en vrijwilligers het 70-jarig bestaan van de ICAD, een verslag daarvan volgt spoedig
 • Het jaar 2020 was ook voor ICAD heel bijzonder. Vanaf half maart was het, door de beperkingen die ingevoerd werden vanwege de Coronapandemie, niet meer mogelijk om de ICAD-kerkdiensten te houden op de wijze zoals men dat gewend was. Het bij elkaar komen kon niet meer. Ook de Bijbelclubs moesten hun bijeenkomsten opschorten. Dit betekende ‘lege lokalen’.
 • Om binnen de mogelijkheden contact te houden met de doelgroep en de woonvoorzieningen is voor Pinksteren per post een Pinksterkaart verzonden.
 • In de maand november 2020 is, in combinatie met Kerkplein, per post een brief gezonden naar de doelgroep, woonvoorzieningen e.a. plus een pen met daarop de opdruk “Hoe het ook zij, God is erbij!”.
 • De deelnemers aan de Bijbelclub “Ontmoetingskerk”, Capelle aan den IJssel, ontvingen van de leden van de Ontmoetingskerk wekelijks een kaartje ter bemoediging en ‘om vol te houden’.
 • Omdat ook de jaarlijkse Kerstdienst niet door zou gaan, is op initiatief van Bijbelclub “de Rank” (Ton van Vliet e.a.), ICAD (Henk Meendering), ASVZ (Arianne de Klerk) en Kerkplein (Tanja Demper) een online-viering gemaakt die op het tijdstip van de geplande Kerstfeestviering beschikbaar kwam. Deze uitzending was te zien en te beluisteren via een link op de website van ICAD en via YouTube. Ook nu is deze nog te zien via Kerstviering 2020. Er is veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheden.
 • Ada van der Wel-Boender is dit jaar 25 jaar bestuurslid van ICAD (later Stichting ICAD). Dit kon helaas nog niet gevierd worden maar we hopen daar later nog aandacht aan te besteden.
Growth 2018 meet Stability 2019 | SQIQ | Growth 2018 meet Stability 2019
 • Door ASVZ is als geestelijk verzorger Arianne de Klerk benoemd als opvolgster van Wim Burggraaf.
 • Het bestuur van de Stichting ICAD is aangevuld met een nieuw bestuurslid t.w. mw. J. Bolt-de Vries. Zij is al bekend met de werkwijze van ICAD en het werk met en voor mensen met een beperking. Getalsmatig is ICAD nu op volle sterkte.
 • Extra aandacht is dit jaar besteed aan de begeleiding (door vrijwilligers) naar de kerkdiensten. Degenen die met het openbaar vervoer komen worden ontvangen door de ICAD-leden. Door het wegvallen van begeleiders blijkt dat het bezoekersaantal terugloopt terwijl de wil om te komen er wel is. Via de Identiteitscommissie is door de directie van ASVZ besloten om voor medewerkers van de locaties een vergoeding van (extra) tijd te reserveren.
 • Dit jaar heeft ook de invoering van de AVG aandacht geëist. Gelukkig was privacy al een aandachtspunt binnen de ICAD, zodat ingrijpende maatregelen niet nodig waren.
2017 | Organizing Works
 • Op 15 juli 2017 is na een korte ziekteperiode overleden Frans Houweling, voorzitter van de Stichting ICAD. Hij heeft deze functie met veel liefde en betrokkenheid uitgevoerd vanaf 25 februari 1981. Daarnaast was hij bij vele besturen en raden betrokken met en voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 is hij hiervoor onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. In de ICAD-vergadering van 21 september en de ICAD-kerkdiensten is stil gestaan bij het overlijden van Frans Houweling, een bevlogen mens met een warm hart voor en grote betrokkenheid bij “zijn” mensen met een beperking.
 • Dhr. H. (Henk) Meendering heeft de functie van voorzitter van de Stichting ICAD tijdens de ziekte van Frans Houweling en na zijn overlijden waargenomen. Tijdens een vergadering in november 2017 is hij benoemd tot voorzitter van de Stichting ICAD. Hij is ook voorzitter van de identiteitscommissie van ASVZ.
 • De oud-voorzitter van de Identiteitscommissie van ASVZ, Maarten Molenaar is op 78 jarige leeftijd aan de ziekte ALS overleden. Hij heeft in het verleden veel voor ICAD betekend.
 • Mw. E.M.(Liesbeth) Jansen-van Mourik heeft tijdens de vergadering van 9 februari 2017 afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting ICAD. Zij was bestuurslid sinds 2008. Zij hefet in die periode ook leiding gegeven aan de Bijbelclubs Carnisselanden en Immanuélkerk.
Top 5 Trends in Search Engine Marketing for 2016 | Amazee Metrics
 • Het jaar 2016 was voor ICAD een gedenkwaardig jaar waarin het 65-jarig bestaan gevierd kon worden. Vanuit een initiatief van twee Rotterdamse predikanten dr. S.P. Dee en ds. C.A. Korevaar om met en voor mensen met een verstandelijke beperking catechisatie onderwijs te geven en later aangevuld met aangepaste en gecombineerde kerkdiensten is ICAD verder uitgegroeid tot de huidige omvang. Uit bezoekersaantallen en de kontakten met diverse instellingen blijkt dat de belangstelling nog ruim aanwezig is.
 • Dit ‘jubileum’ is op zaterdag 21 mei 2016 feestelijk gevierd met een High Thea waarvoor de leiding van de Bijbelclubs en vertegenwoordigers van Kerkplein en ASVZ waren uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is door Johan Wijnhorst van het Nederlands Bijbelgenootschap een toelichting gegeven op het gebruik van de SamenLeesBijbel. Deze Bijbel is door bemiddeling van Tanja Demper aan alle Bijbelclubs verstrekt.
 • Tijdens de gecombineerde dienst van 19 juni 2016 samen met Kerkplein in de Schenkelkerk, Bermweg 29b te Capelle aan den IJssel is dit 65-jarig jubileum herdacht. Tijdens deze dienst is de doop bediend aan een bewoonster van een woonvoorziening.
  Na de dienst was er koffie/thee/limonade en gebak met het ICAD logo en voor de bezoekers een dopper met opschrift als aandenken.
 • In de vacature van notulist die in 2016 zou ontstaan is tijdens de vergadering van 19 mei 2016 een invulling gekomen in de persoon van dhr. W.H. Klos.
 • Een van de predikanten die ICAD een warm hart toedroeg ds. O.J. van der Ploeg is in 2016 overleden.
Beste wensen voor 2015 – V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging
 • In de Immanuëlkerk te Barendrecht worden jaarlijks twee aangepaste middagdiensten gehouden. Het voornemen bestond om een Bijbelclub te gaan houden. Een overleg over beide zaken heeft ertoe geleid dat de kerkdiensten worden toegevoegd aan de ICAD-kerkdiensten en dat de Bijbelclub onder de ‘paraplu’ van ICAD komt. Mw. L. Jansen-van Mourik is toegevoegd aan de leiding van de Bijbelclub Immanuëlkerk.
 • Dhr. G.J. Bink heeft besloten om per 31 december zijn functie binnen de Stichting ICAD neer te leggen hij was vanaf 10 februari 2005 notulist/bestuurslid.
 • Mevr. C. van Oosten-de Haan heeft haar bestuurszetel opgegeven.
2014 - Michelle PetersMichelle Peters
 • Mede door de terugloop van het aantal bezoekers van de Bijbelclub “Carnisselanden” te Barendrecht, heeft mw. A. Van Meeuwen-Kleijwegt besloten om medio 2014 te stoppen met dit werk en ook haar bestuurslidmaatschap te beëindigen.
 • In de ontstane vacature van ds. Robert Jan van Amstel is voorzien door ds. W.G. de Wit te Barendrecht.
 • Op 26 april 2013 is dhr. J. (Hans) van Boven benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, onder andere voor zijn werk voor Stichting ICAD
La Esfera Cultural: Feliz 2012
 • Per 31 december 2012 is de rechtspositie van de ICAD gewijzigd in een stichting en heet de ICAD voortaan Stichting ICAD. Hiervoor zijn statuten opgesteld die gepasseerd zijn bij de notaris met als gevolg een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Een van de redenen hiervoor was dat de bank en subsidieverstrekkers hierom vroegen.
 • Robert Jan van Amstel, predikant/adviseur van de ICAD heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente Zunderdorp (deeltijd) en de Protestantse Kerk van Amsterdam (deeltijd) en heeft daardoor zijn functie binnen de ICAD opgezegd. Tijdens de dienst van 11 november 2012 is o.a. door de doelgroep afscheid genomen. De ICAD kan terugzien op een goede en leerzame samenwerking.
 • Door het medegebruik van de Triomfatorkerk te Barendrecht door de GKV de Kandelaar was het in de loop van dit jaar niet meer mogelijk om voor de ICAD-diensten gebruik te maken van deze locatie. In overleg met betrokkenen is een locatie gevonden in de kerk Carnisse Haven, Noordersingel 30 te Barendrecht.
2011: The Year in Review - Listen & Learn Music
 • Dit jaar zijn diverse jubilea gevierd. ICAD bestond 60 jaar, wat is gevierd met een feestelijke bijeenkomst op 1 oktober in de kerk van “Kom en Zie” in Rotterdam-Kralingen met aansluitend een gezamenlijk maaltijd en workshop. Op 9 oktober was er een dankdienst in de Pelgrimskerk te Rotterdam-Zuid, samen met Kerkplein. Kerkplein (waarmee de ICAD nauw samenwerkt) bestond 15 jaar. Na deze dienst is aan de bezoekers een kaart met het Onze Vader in de gebruikelijke tekst en eenvoudiger tekst met pictogrammen, als herinnering uitgereikt.
 • De voorzitter van de ICAD F(Frans) Houweling was op 25 februari 2011, 30 jaar verbonden aan de ICAD, waarvan ca. 15 jaren als voorzitter. Op vrijdag 29 april, de dag voor Koninginnedag, is hem daarvoor een Koninklijke onderscheiding (lid in de Orde van Oranje-Nassau) toegekend.
 • Aan Mw. C. (Karin) Kruijt-Schop lid van de ICAD en werkzaam bij ASVZ is gevraagd om ASVZ te vertegenwoordigen in en buiten de vergaderingen van de ICAD. Zij heeft daar mee ingestemd en hiervoor de goedkeuring van ASVZ gekregen.
 • De ICAD is dit jaar aangevuld met de leden mw. C. van Oosten-de Haan en dhr. A. Pool.

 • Dit jaar is de Kerstdienst gehouden in de Nebo Kerk te Rotterdam. Door de extreme weersomstandigheden (sneeuw en gladheid) reed het aangepaste en openbaar vervoer niet. Het aantal bezoekers was dan ook zeer beperkt (vanuit de doelgroep 2 personen). De dienst is wel gewoon doorgegaan.
 • Aan het einde van de kerstdienst is afscheid genomen van de organist van ICAD dhr. Kees Kleinjan met een dankwoord en een toepasselijk geschenk. Door hem zijn gedurende vele jaren de aangepaste kerkdiensten op het orgel begeleid.
2008 - coins4all
 • Mw. L. Jansen-van Mourik die mede leiding geeft aan de Bijbelclub “Carnisselanden” is bestuurslid geworden van de ICAD.
 • Er is een bijeenkomst gehouden met de leiding van de Bijbelclubs en de vertegenwoordiging van “Kerkplein”. Deze vergadering met als thema “Brengen en meenemen” voorziet in een behoefte van overleg en uitwisseling en zal over twee jaar een vervolg krijgen.
2007 imagens de stock, fotos de 2007 | Baixar no Depositphotos
 • De vacature, ontstaan door het vertrek van dhr. L. Stroo, is ingevuld door de toetreding tot de Commissie door dhr. C.I. van der Giessen. Hij is bereid gevonden om de functie van penningmeester op zich te nemen. Dit zal ingaan op 1 januari 2008.
2006 Predictions and the year ahead
 • Mw. L. Beukema-Bergsen heeft haar lidmaatschap beëindigd. Zij is een van de leden van het eerste uur. Bij haar afscheid als commissielid is zij benoemd tot erelid.
 • Dhr. L. Stroo heeft i.v.m. het aanvaarden van het ambt van ouderling zijn lidmaatschap van de ICAD beëindigd. Hij was lange tijd leider van de Bijbelclub “Magnolia” in de Bruinissestraat te Rotterdam-Zuid. Dit is overgenomen door mw. A. van Meeuwen-Kleywegt. Hij was ook penningmeester van de ICAD. Dit is (tijdelijk) overgenomen door dhr. J. van Boven.
 • De vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. S. Otten is ingevuld door toetreding tot de ICAD door ds. R.J. van Amstel als lid/adviseur.
 • De vacature ontstaan door het opzeggen van het lidmaatschap door mw. E.P. Schipper-Vollebregt is ingevuld door toetreding van dhr. H. Meendering.
 • De vacature van een lid namens ASVZ Zuid West is ingevuld door toetreding van mw. H. Homan.
2005 Fun Facts and Trivia - HobbyLark
 • Mw. S.C. van Hulsteijn-Visser heeft i.v.m. met de overgang naar een ander kerkverband ervoor gekozen om uit de commissie te gaan. Haar plaats wordt ingenomen door dhr. G.J. Bink.
 • Ds. S. Otten heeft een beroep aangenomen naar de gemeente Assen en heeft daarvoor zijn deelname aan de ICAD beëindigd. Op 2 september 2005 is in de Nebo-kerk te Rotterdam-Zuid een afscheidsdienst gehouden waarbij vertegenwoordigers van kerkelijke en maatschappelijke instellingen aanwezig waren. Ter gelegenheid van dit afscheid is een boekje uitgebracht waaraan diverse instellingen waar ds. S. Otten contact mee heeft gehad een bijdrage hebben geleverd.
 • Mw. E.P. Schipper-Vollebregt heeft aan het eind van het jaar haar deelname aan de commissie beëindigd. Zij was een van de leden van het eerste uur en was lid vanaf ca. 1991. Vanuit Kerkplein heeft zij een constructieve inbreng gehad voor de ICAD.
 • Dit jaar zijn stappen gezet om de vacature van een lid namens ASVZ Zuid West in te vullen. Dit heeft nog niet tot een concrete invulling geleid.
Year-2004 – Elwood's gallery
 • Voor de vacature ontstaan door het vertrek van dhr. J.W. Poley heeft mw. S. Ochel zitting genomen in het bestuur van ICAD.

 • Dhr. J.W. Poley heeft om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van de ICAD.

 • De Stichting PCT die een aantal GVT’s en wooneenheden exploiteert in Rotterdam en Capelle a/d IJssel is gefuseerd met de Stichting ASVZ-Zuid West. In verband hiermee is een speciale herdenkingsdienst gehouden op 30 juni 2002. Bij deze fusie is een Identiteitscommissie (IC) samengesteld specifiek voor de PC-voorzieningen in de Stichting ASVZ-Zuid West. Namens de ICAD is dhr. J. van Boven benoemd om zitting te nemen in deze identiteitscommissie.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: