Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 van de Stichting ICAD

ALGEMEEN

Het bestuur van de Stichting ICAD is aangevuld met een nieuw bestuurslid t.w. mw. J. Bolt-de Vries. Zij is reeds bekend met de werkwijze van ICAD en het werk met en voor mensen met een beperking. Getalsmatig is ICAD nu op volle sterkte. Gezocht wordt nog wel naar jongere leden voor het op termijn overnemen van diverse taken.

Tijdens de kerkdiensten wordt in veel kerken de liturgie en te zingen liederen geprojecteerd d.m.v. een beamer. ICAD stelt er prijs op dat daarnaast voor de gasten een liturgie op schrift beschikbaar is.

In het verslagjaar is extra aandacht besteed aan de begeleiding (door vrijwilligers) naar de kerkdiensten. Degene die met het vervoer komen worden ontvangen door de ICAD leden. Door het wegvallen van begeleiders blijkt dat het bezoekersaantal terugloopt terwijl de wil om te komen er wel is. E.e.a. is ter sprake gebracht via de Identiteitscommissie van ASVZ.

In het verslagjaar is aandacht geweest voor de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevens). De privacy werd reeds z.v.m. gewaarborgd zodat ingrijpende maatregelen niet nodig waren.

De bediening van de sacramenten tijdens een gecombineerde dienst is n.a.v. een Heilig Avondmaalsviering ter sprake gebracht. Als dit voorkomt dan wordt dat vooraf besproken door de voorbereidingscommissie met de predikant.

ICAD staat positief tegenover bijzondere diensten zoals bid- en dankdag, doop, avondmaal e.a.

In de bestuursvergaderingen worden o.a. de ICAD- diensten geëvalueerd en afspraken gemaakt over de komende diensten. Tevens komen aan de orde de Bijbelclubs en de kontakten met Kerkplein en ASVZ.

KERKDIENSTEN

11 februari 2018;

Bethelkerk, Kerkweg 2, 2992 SG Barendrecht. Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur, voorganger; ds. H.J. Ketelaar,
organist; mw. Bets Fousert,                                                                               m.m.v.; het kinderkoor ZieZ0 o.l.v. Anneke Reijnders.                              Thema; “De zoon die verloren liep…”.

11 maart 2018;

Maranathakerk, Dorpsstraat 178 A, 2992 AB Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 14.30 uur,
voorganger; ds. J.C. Hardeman,
m.m.v.; de Maranatha Band, Ridderkerks kinder- en tienerkoor Joy en Ladies Voices.                                                                                                      Thema; “Glorie voor de Koning!”.

15 april 2018;

Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht. Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor.

22 april 2018:

Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (Capelseweg), 2907 TK Capelle a/d IJssel. Gecombineerde dienst, aanvang 11.15 uur,
voorganger; ds. F.W. van der Rhee,
Thema; “De juiste keuze”

13 mei 2018;

Nebo Kerk, Smeetslandsedijk 280, 3076 DV Rotterdam-Zuid. Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. B. van Zuijlekom,
Thema; “Lekker wegkruipen”.

24 juni 2018, (samen met Kerkplein);

Schenkelkerk, Bermweg 29 b, 2906 LA Capelle aan den IJssel. Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. G.G. van Manen,
orgel en piano; Gerard Wassink,                                                                     m.m.v.; kinderkoortje o.l.v. Pieta Zeilstra.                                                     Thema; “Van wie ben jij er één?”

2 september 2018;

Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, 3069 XJ Rotterdam-Zevenkamp. Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,                                        voorganger; ds. J. Amesz,                                                                                  Thema; “God gaat mee ….”.

14 oktober 2018;

Adriaen Janszkerk, Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam-IJsselmonde. Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. J. Schaap,
organist; Richard van den Berg,                                                                      m.m.v.; The Kelagio Singers o.l.v. Elly Peeren,                                             Thema; “God, mijn Rots!”,

28 oktober 2018;

Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht. Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor.

11 november 2018;

Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht. Gecombineerde dienst, (Oogstdienst), aanvang 10.00 uur, voorganger; ds. W.G. de Wit,
organist; mw. Ellen Pons,                                                                                 Thema; “Eerlijk delen”.

23 december 2018:

Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (Capelseweg), 2907 TK Capelle a/d IJssel. Gecombineerde kerstdienst, aanvang 14.30 uur,
voorganger; ds. E.G. de Kruijf,
Thema; “je hoeft niet bang te zijn”.

Bijbelclubs

Bijbelclub “Meliom” (ICAD)

dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In de dagbestedingsruimte Lavendel van Meliom, Kruidentuin 9, Barendrecht,                                                                                               Informatie: Ada v.d. Wel-Boender.

Bijbelclub “Fascinatio” (ICAD)

dinsdagavond 18.30 – 19.30 uur
Zomerhoek, Priamsingel 279, Capelle a/d IJssel,                                 Informatie: Mw. L. Vermeulen.

Bijbelclub “De Ontmoeting” (ICAD)

dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur
De Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, Capelle a/d IJssel,                    Informatie: Hennie van Breugel.

Bijbelclub “Immanuélkerk”

Dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In een lokaal van de Immanuélkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht, Informatie: Gré de Regt.

Gesprekskring “Ontmoetingskerk”

woensdagavond 19.15 – 20.30 uur (1x in de maand) Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, Rotterdam-Zevenkamp,                                              Informatie: Marieke Stapelkamp.

Bijbelclub “Oostgaarde”

dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
de Gaarde, de Vallei 2, Capelle a/d IJssel,                                               Informatie: Greet van der Hucht.

Bijbelclub “Krimpen”

dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17, Krimpen a/d IJssel,                         Informatie: Pieta Zeilstra

De recreatieclub de Blijde Kring in Barendrecht is gestopt vanwege gebrek aan belangstelling.

Kontakten

Het contact met de Bijbelclub Ridderkerk heeft in het verslagjaar niet geleid tot een vorm van samenwerking. Over en weer wordt wel informatie uitgewisseld.
Met de Bijbelclub van de Immanuelkerk in Barendrecht zijn goede contacten.

In opdracht van de Identiteitscommissie ASVZ is door studenten een onderzoek ingesteld bij de PC-woonvoorzieningen. Hiervoor zijn vele interviews afgenomen die gebundeld zijn in het overzicht ‘Sociale inclusie voor mensen met een beperking’. Dit is digitaal beschikbaar gekomen voor de bestuursleden van de Stichting ICAD.

De website van de Stichting ICAD wordt regelmatig aangepast op de komende ICAD-kerkdienst.

Op de Facebook-pagina van ICAD worden regelmatig berichten geplaatst door ‘vrienden’ en instanties. Deze pagina is openbaar.

Voor de kerstdiensten in december worden de uitnodigingen met een overzichtskaart van de kerkdiensten en Bijbelclubs per post en digitaal per e- mail verzonden. De bedoeling is dat deze kaart bewaard wordt of/en in de agenda opgenomen.

Met Kerkplein/Samen 010 is via Tanja Demper een goed contact o.a. met de jaarlijkse gezamenlijke kerkdiensten maar ook bij overige activiteiten. De jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst die mede wordt voorbereid door Kerkplein was op zondag 24 juni 2018 in de Schenkelkerk te Capelle aan den IJssel. De voorganger daarin was ds. G.G. van Manen.

De drie vermelde organisaties ICAD, ASVZ en Kerkplein/Samen 010 zijn werkzaam met en voor dezelfde doelgroep en vullen elkaar hierin goed aan.

VERGADERINGEN

De commissie is in het verslagjaar 2018 viermaal bijeen geweest t.w.
15 maart, 7 juni, 27 september en 22 november.
De Triomfatorkerk te Barendrecht waar vele jaren gebruik gemaakt kon worden van een vergaderzaal is per 1 januari 2019 verkocht. De vergaderplaats van het bestuur van de Stichting ICAD wordt van af die datum de Ontmoetingskerk te Capelle aan den IJssel.

FINANCIËN

Het jaarverslag 2017 alsmede de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 zijn in de vergaderingen van 15 maart 2018 besproken en goedgekeurd met dank aan de opstellers. De kas is gecontroleerd tijdens een schorsing van de vergadering. Aan de penningmeester is decharge verleend.

De jaarrekening 2018 geeft een positief saldo en is bijlage toegevoegd.
De financiële armslag die nu aanwezig is betekent dat ICAD minder afhankelijk is van subsidieverleners en dat wat meer gedaan kan worden rond de kerkdiensten en bijbelclubs.

COMMISSIE AANGEPASTE DIENSTEN

Het bestuur van de Stichting ICAD was per 31 december 2018 als volgt samengesteld;

de hr. H. Meendering voorzitter,
de hr. J. van Boven secretaris,
de hr. C.I. van der Giessen penningmeester,                                                        ds. W.G. de Wit predikant/adviseur,                                                                           mw. C. Kruijt-Schop,lid tevens namens ASVZ (PCT),                                        mw. J. Bolt-de Vries lid,                                                                                              de hr. M.A. Pool lid,                                                                                                   mw. J.J. Roukema-Sturm lid,                                                                                   mw. A. v.d. Wel-Boender lid.

De vergaderingen worden genotuleerd door de hr. W.H. Klos

TEN SLOTTE

De medewerking tijdens de gecombineerde diensten door zang- en muziekgroepen wordt gewaardeerd en waar mogelijk gestimuleerd.

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het houden van de kerkdiensten en Bijbelclubs.

Dit alles is alleen mogelijk onder de voortdurende zegen van onze Heer en Heiland.

VERZENDING JAARVERSLAG

Aan: de Classicale Vergaderingen van:
-de Protestantse Kerk Nederland, (Ned. Herv. en Geref).                                      -de Christelijke Gereformeerde kerk;

Aan:                                                                                                                                  -de kerkenraden van de kerken waarin de ICAD-kerkdiensten zijn gehouden;                                                                                                                        -de predikanten welke in het verslagjaar in de kerkdiensten zijn voorgegaan en het komende jaar zullen voorgaan;                                               -ASVZ te Capelle a/d IJssel;
-Kerkplein/Samen010;                                                                                                  -de subsidieverstrekker(s).

Het jaarverslag 2018 en het financieel jaaroverzicht 2018 zijn digitaal en op papier verkrijgbaar.
Aanvragen daarvoor zijn mogelijk via het e-mailadres: stichting.icad@gmail.                                                                                          Tevens is het jaarverslag te lezen op de website van de Stichting ICAD https://www.icad2012.nl

Bijlage: financieel jaaroverzicht 2018

Rotterdam, 16 maart 2019 vb

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: