Jaarverslag Stichting ICAD 2019

ALGEMEEN

Tijdens de kerkdiensten wordt in veel kerken de liturgie en de te zingen liederen geprojecteerd d.m.v. een beamer. ICAD stelt er prijs op dat daarnaast voor de gasten een liturgie op schrift beschikbaar is om aan medebewoners, leiding en familie te laten lezen.

In het verslagjaar is extra aandacht besteed aan de begeleiding (door vrijwilligers) naar de kerkdiensten. Degene die met het vervoer komen, worden ontvangen door de ICAD leden. Door het wegvallen van begeleiders blijkt dat het bezoekersaantal terugloopt terwijl de wil om te komen er wel is. Via de Identiteitscommissie is door de directie van ASVZ besloten om voor medewerkers van de locaties een vergoeding van (extra) tijd te reserveren.

Het preekrooster wordt in het begin van het jaar voor het opvolgende jaar in concept vastgesteld zodat er tijdig contact opgenomen kan worden met predikanten en/of kerkenraden.
In het verslagjaar heeft het tweejaarlijkse overleg met de leiding van de Bijbelclubs, geestelijk verzorgers van ASVZ en Kerkplein plaats gevonden.

Bij sommige ICAD-diensten, die wat later in de ochtend beginnen, zou het (laten) organiseren van een eenvoudige broodmaaltijd een mogelijkheid zijn om de onderlinge ontmoeting en die met gemeenteleden te bevorderen.

De meeste ICAD-diensten vinden plaats in de ochtend. Een middagdienst heeft het voordeel dat degene die ’s morgens (door omstandigheden) niet kunnen, deze middagdiensten wel kunnen bijwonen. Doordat in veel gemeenten geen middagdienst meer wordt gehouden, zou zo’n ICAD-dienst het karakter van een aangepaste dienst kunnen krijgen. Dit wordt nader onderzocht.

Tevens is in overweging genomen om in de maanden januari en juli/augustus een ICAD-dienst te houden omdat met name in de vakantieperiode er weinig andere activiteiten zijn en de doelgroep meestal voor en na de vakantieperiode met vakantie gaat. Het aanbod van predikanten en locaties laat dat ook wel toe.

De SWOT die in 2012 is opgesteld is in het verslagjaar weer ter sprake gekomen.

Waar dat mogelijk is, wordt de inzet van koren en/of muziekgroepen tijdens de ICAD-diensten gestimuleerd.

Door ASVZ is als geestelijk verzorger Arianne de Klerk benoemd als opvolgster van Wim Burggraaf.

In de bestuursvergaderingen worden o.a. de ICAD-diensten geëvalueerd en afspraken gemaakt over de komende diensten. Tevens komen aan de orde de Bijbelclubs en de contacten met Kerkplein en ASVZ.

Het bestuur van de Stichting ICAD kan vaststellen dat er continuïteit is in het aantal bestuursleden. Meerdere leden zetten zich al vele jaren in voor een bestuursfunctie en/of leiding van de Bijbelclubs. Voor een aantal taken dat door de secretaris wordt uitgevoerd, zoals het bijhouden van de website, adressenbestanden e.d. wordt gekeken naar iemand die met name
op ICT-gebied bekwaam is en affiniteit heeft of wil opbouwen met de doelgroep. Gedacht wordt aan parallel werken met de inzet om dit t.z.t. over te nemen. Tevens kan dit bevorderlijk zijn voor de wenst tot verjonging binnen het bestuur van de Stichting ICAD.

KERKDIENSTEN

10 februari 2019;
Bethelkerk, Kerkweg 2, 2992 SG Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. H.J. Ketelaar.
organist; Ger van Eersel,
m.m.v.; het kinderkoor ZieZ0 o.l.v. Anneke Reijnders-van Alphen,
pianist; Niels van Campen,
Thema; “God kent je bij je naam!”.

24 maart 2019;
Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.
Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor.

31 maart 2019;
Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (Capelseweg), 2907 TK Capelle a/d IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 15.30 uur,
voorganger; ds. E.G. de Kruijf.
organist; Hans Joosse,
pianist; Frans Bezemer,
m.m.v.; The Kelagio singers o.l.v. Elly Peeren,
Thema; “Wie is belangrijk?”.

7 april 2019;
De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 AM Ridderkerk.
Aangepaste dienst, aanvang 17.00 uur,
voorganger; ds. mw. C.H.A. Bartelink-van den Dool.

19 mei 2019;
Nebo Kerk, Smeetslandsedijk 280, 3076 DV Rotterdam-Zuid.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. B. van Zuijlekom.
Thema; “Houd je van mij ??”.

30 juni 2019;
Schenkelkerk, Bermweg 29 b, 2906 LA Capelle aan den IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. mw. N. van Voornveld.
organist; Gerard Wassink,
m.m.v.; een zang en muziekgroep,
Thema; “Een lied geeft kracht!”.

21 juli 2019, (samen met Kerkplein);
Petrakerk, Pliusstraat 21, 3076 AH, Rotterdam-Lombardijen.
Gecombineerde dienst, aanvang 9.30 uur,
voorganger; ds. mw. J. de Vries.
Thema; “’t Komt goed !”.

1 september 2019;
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, 3069 XJ Rotterdam-Zevenkamp.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. mw. M. Doolaard.
organist; Arjan van Driel,
Thema; “Vertrouwen”.

6 oktober 2019;
Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam-IJsselmonde.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. J. Slager.
organist; Jaap van der Vlies,
Thema; “Ontsnapt!”.

27 oktober 2019;
Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.
Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor.
Thema; “Wat een T(r)ouw”.

3 november 2019;
Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. W.G. de Wit.
organist/pianist; Jan van der Meer,
m.m.v.; het kinderkoor ZieZ0 o.l.v. Anneke Reijnders-van Alphen,
Thema; “Wat voor iemand ben jij?”.

22 december 2019;
Maranathakerk, Dorpsstraat 178 A, 2992 AB Barendrecht.
Gecombineerde kerstdienst, aanvang 14.30 uur,
voorganger; ds. H.H. Scheffer.
Thema; “Jezus is het licht van God”.

BIJBELCLUBS

Bijbelclub “Meliom” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur (om de twee weken)
In de dagbestedingsruimte Lavendel van Meliom, Kruidentuin 9, Barendrecht
Informatie: Ada v.d. Wel-Boender.

Bijbelclub “De Ontmoeting” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur
De Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, Capelle a/d IJssel
Informatie: Coby Willemse.

Bijbelclub “Immanuélkerk”
Dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In een lokaal van de Immanuélkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht
Informatie: Gré de Regt.

Gesprekskring “Ontmoetingskerk”
woensdagavond 19.15 – 20.30 uur (1x in de maand)
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, Rotterdam-Zevenkamp
Informatie: Marieke Stapelkamp.

Bijbelclub “Oostgaarde”
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
de Gaarde, de Vallei 2, Capelle a/d IJssel
Informatie: Greet van der Hucht.

Bijbelclub “Krimpen”
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17, Krimpen a/d IJssel
Informatie: Pieta Zeilstra

KONTAKTEN

De Stichting ICAD was met een informatiestand aanwezig tijdens een inspiratie dag van ASVZ die was georganiseerd door de identiteitscommissie van ASVZ

Met de Bijbelclub Ridderkerk is afgesproken dat zij de data van hun aangepaste dienst in De Levensbron te Ridderkerk zullen opgeven.

Met de Bijbelclub van de Immanuelkerk in Barendrecht zijn goede contacten.

Het komt regelmatig voor dat mensen die de ICAD-diensten bijwonen verhuizen naar elders of overlijden. Van deze verhuizingen krijgt ICAD vrijwel nooit bericht. Het bestuur van de Stichting ICAD gaat zich buigen over de vraag hoe daar mee omgegaan kan worden. Van belang is dat deze mensen na verhuizing, als zij dat willen, een nieuw adres vinden voor geestelijke zorg.

Geconstateerd wordt dat de doelgroep aan het veranderen is. Enerzijds is er sprake van veroudering en daarmee van fysieke of geestelijke (dementie) achteruitgang. Anderzijds stromen er jongeren in.

Een werkgroepje (ICAD, ASVZ, Kerkplein) gaat onderzoeken wat gedaan kan worden om de doelgroep te blijven benaderen c.q. begeleiden d.m.v. een themadag in het komende jaar. Tevens zal bevorderd worden dat elke locatie van ASVZ e.a. een contactpersoon heeft, dan wel aanstelt.

De website van de Stichting ICAD wordt regelmatig aangepast op de komende ICAD-kerkdienst en overige informatie.

Op de Facebook-pagina van ICAD worden regelmatig berichten geplaatst door ‘vrienden’ en instanties. Deze pagina is openbaar.

Voor de kerstdienst in december worden de uitnodigingen met een overzichtskaart van de kerkdiensten en Bijbelclubs per post en digitaal per e-mail verzonden. De bedoeling is dat deze kaart bewaard wordt en/of in de agenda opgenomen.

Met Kerkplein/Samen 010 is via Tanja Demper een goed contact o.a. met de jaarlijkse gezamenlijke kerkdiensten maar ook bij overige activiteiten. De jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst, die mede wordt voorbereid door Kerkplein was op zondag 21 juli 2019 in de Petrakerk, te Rotterdam-Lombardijen.
De voorganger in deze dienst was ds. mw. J. de Vries.

De drie vermelde organisaties ICAD, ASVZ en Kerkplein/Samen 010 zijn werkzaam met en voor dezelfde doelgroep en vullen elkaar daarin goed aan.

VERGADERINGEN

Het bestuur van de Stichting ICAD is in het verslagjaar 2019 viermaal bijeen geweest t.w. 14 maart, 6 juni, 26 september en 21 november.
Deze vergaderingen zijn gehouden in een van de zalen van de Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (Capelseweg), 2907 TK Capelle aan den IJssel.

FINANCIËN

Het jaarverslag 2018 alsmede het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 zijn in de vergaderingen van 14 maart 2019 besproken en goedgekeurd met dank aan de opstellers. De kas is gecontroleerd tijdens een schorsing van de vergadering. Aan de penningmeester is decharge verleend.
Het financieel jaarverslag 2018 geeft een positief saldo en is als bijlage toegevoegd.
De financiële armslag die nu aanwezig is, betekent dat ICAD minder afhankelijk is van subsidieverleners en dat wat meer gedaan kan worden rond de kerkdiensten en Bijbelclubs.

BESTUURSLEDEN STICHTING ICAD.

Het bestuur van de Stichting ICAD was per 31 december 2019 als volgt samengesteld;
de hr. H. Meendering voorzitter
de hr. J. van Boven secretaris
de hr. C.I. van der Giessen penningmeester
ds. W.G. de Wit predikant/adviseur
mw. C. Kruijt-Schop lid tevens namens ASVZ (PCT)
mw. J. Bolt-de Vries lid
de hr. M.A. Pool lid
mw. J.J. Roukema-Sturm lid
mw. A. v.d. Wel-Boender lid
De vergaderingen worden genotuleerd door de hr. W.H. Klos.

TEN SLOTTE

In het verslagjaar zijn goed bezochte kerkdiensten gehouden.
Dank aan predikanten, kerkenraden, organisten, kosters, zang- en muziekteams e.a.
De Bijbelclubs zijn regelmatig gehouden met vele vaste bezoekers.
Dank aan de leiding en degene die de ruimten hiervoor beschikbaar stelden.
Om de kerkdiensten en Bijbelclubs te kunnen bijwonen zijn veel bezoekers afhankelijk van aangepast (rolstoel)vervoer.
Dank aan de chauffeurs, begeleiders en degene die de afspraken daarvoor maakten.
Dit alles is alleen mogelijk onder de voortdurende zegen van onze Heer en Heiland.

VERZENDING JAARVERSLAG

Aan: de Classicale Vergaderingen van:
-de Protestantse Kerk Nederland, (Ned. Herv. en Geref).
-de Christelijke Gereformeerde kerk;

Aan: -de kerkenraden van de kerken waarin de ICAD-kerkdiensten zijn gehouden;
-de predikanten welke in het verslagjaar in de kerkdiensten
zijn voorgegaan en het komende jaar zullen voorgaan;
-ASVZ te Capelle a/d IJssel;
-Kerkplein/Samen010;

Het jaarverslag 2019 en het financieel jaarverslag 2019 zijn digitaal en op papier verkrijgbaar.
Aanvragen daarvoor zijn mogelijk via het e-mailadres: stichting.icad@gmail. Tevens is het jaarverslag te lezen op de
website van de Stichting ICAD https://www.icad2012.nl

Rotterdam, 20 februari 2020 vb

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: