Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 van de Stichting ICAD

Algemeen

Het jaar 2016 was voor ICAD een gedenkwaardig jaar waarin het 65-jarig bestaan gevierd en herdacht kon worden. Vanuit een initiatief van twee Rotterdamse predikanten dr. S.P. Dee en ds. C.A. Korevaar om met en voor mensen met een verstandelijke beperking catechisatie onderwijs te geven en later aangevuld met aangepaste en gecombineerde kerkdiensten is ICAD verder uitgegroeid tot de huidige omvang. Uit bezoekersaantallen en de kontakten met diverse instellingen blijkt dat de belangstelling nog ruim aanwezig is.
Dit ‘jubileum’ is op zaterdag 21 mei 2016 feestelijk gevierd met een High Thea waarbij door de Stichting ICAD uitgenodigd waren de leiding van de Bijbelclubs en vertegenwoordigers van Kerkplein en ASVZ. Tijdens deze bijeenkomst is door Johan Wijnhorst van het Nederlands Bijbelgenootschap een toelichting gegeven op het gebruik van de SamenLeesBijbel. Deze Bijbel is door bemiddeling van Tanja Demper aan alle Bijbelclubs verstrekt.
Tijdens de gecombineerde dienst van 19 juni 2016 samen met Kerkplein in de Schenkelkerk, Bermweg 29b te Capelle aan den IJssel is dit 65-jarig jubileum herdacht. Tijdens deze dienst is de doop bediend aan een bewoonster van een woonvoorziening.
Na de dienst was er koffie/thee/limonade en gebak met het ICAD logo en voor de bezoekers een dopper met opschrift als aandenken.

In de vacature van notulist die in 2016 zou ontstaan is tijdens de vergadering van 19 mei 2016 een invulling gekomen in de persoon van de hr. W.H. Klos. Tijdens de vergadering van 18 februari 2016 is afscheid genomen van de notulist de hr. G.J. Bink die deze functie vanaf 2005 heeft uitgevoerd.
Mw. C.C. van Oosten – de Haan heeft haar bestuursfunctie opgezegd. De hierdoor ontstane vacature wordt voorlopig niet opgevuld.
Een van de predikanten die ICAD een warm hart toedroeg ds. O.J. van der Ploeg is in 2016 overleden.
In de bestuursvergaderingen worden o.a. de ICAD-diensten geëvalueerd en afspraken gemaakt over de komende diensten. Tevens komen aan de orde de Bijbelclubs en de kontakten met Kerkplein en ASVZ.

Kerkdiensten

7 februari 2016;
Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. W.G. de Wit,
ouderling van dienst; mw. Jo Luijnedijk-Tanis,
organist; Jan van der Meer,
Thema; ‘Ga je mee vissen?’.

13 maart 2016;
Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (Capelseweg), 2907 TK Capelle a/d IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 11.15 uur,
voorganger; ds. F.W. van der Rhee,
organist; Margriet v/d Berg-Korevaar,
begeleiding; Stefan Poot,
Thema; Markus 12 vers 35 – 44.

17 april 2016;
Maranathakerk, Dorpsstraat 178 A, 2992 AB Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 14.30 uur,
voorganger; ds. S. Otten,
muzikale medewerking; De Maranathaband,
koor; Ridderkerkse kinder- en jeugdkoren o.l.v. Jennifer van den Hoek,
pianiste; Dorinne Lissenberg
Thema; “Heb je Mij Lief?”.

24 april 2016;
Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.
Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor,
Thema; “In stilte praten met de allerhoogste Koning”

8 mei 2016;
Nebo Kerk, Smeetslandsedijk 280, 3076 DV Rotterdam-Zuid.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. B. van Zuijlekom,
muzikale leiding; Harm Jan Schenkel
Thema; “Vrij en blij”

19 juni 2016 samen met Kerkplein;
Schenkelkerk, Bermweg 29 b, 2906 LA Capelle aan den IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorgangers; ds. H. van Brienen en ds. N. van Voornveld,
muziek; fam. van Vliet en Jan Vermeulen,
(presentatie ICAD); Frans Houweling,
(presentatie Kerkplein); Tanja Demper,
Thema; “Kom je naast me zitten?”

18 september 2016;
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1,3069 XJ Rotterdam-Zevenkamp.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorber. Sjaan, Jan, Olaf, Koos en Monique
voorganger; ds. J. Amesz,
Thema; “Wie is de beste Herder”

9 oktober 2016;
Adriaen Janszkerk, Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam-IJsselmonde
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. J. Schaap,
orgel & piano; Arjan Gorter
muziekgroep uit de gemeente
Thema; “Ik ben Boos!”

 30 oktober 2016;
Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.
Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor;

6 november 2016;
Bethelkerk, Kerkweg 2, 2992 SG Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. C. Romkes,
organist; J. Sonneveld
koor: The Kelagio Singers o.l.v. Elly Peeren,
Thema; “Held op sokken”

18 december 2016;
Maranathakerk, Dorpsstraat 178 A, 2992 AB Barendrecht.
Gecombineerde kerstdienst, aanvang 14.30 uur,
voorganger; ds. S. Otten,
organist; Kees van Dijk,
muzikale medewerking; De Maranathaband,
Thema; “Jezus – krachtige knecht”

Bijbelclubs

Bijbelclub “Meliom” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In de dagbestedingsruimte Lavendel van Meliom, Kruidentuin 9, Barendrecht
Informatie:       Ada v.d. Wel-Boender.

Bijbelclub “Immanuëlkerk” (ICAD)
Dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In een lokaal van de Immanuélkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht
Informatie:       Gré de Regt,
Gert en Marina Kraal,
Anne Marie Noordhoek,
Liesbeth Jansen-van Mourik.

Bijbelclub “Fascinatio” (ICAD)
dinsdagavond 18.30 – 19.30 uur
Zomerhoek, Priamsingel 279, Capelle a/d IJssel
Informatie:       Mw. L. Vermeulen,
Mw. W.J. Marx-van Beest

Bijbelclub “De Ontmoeting” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur
De Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, Capelle a/d IJssel
Informatie:       Hennie van Breugel,
Jennie de Koning.

Gesprekskring “Ontmoetingskerk”
woensdagavond 19.15 – 20.30 uur (1x in de maand)
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, Rotterdam-Zevenkamp
Informatie:       Marieke Stapelkamp-de Koning.

Bijbelclub “Oostgaarde”
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
de Gaarde, de Vallei 2, Capelle a/d IJssel
Informatie:       Greet van der Hucht.

Bijbelclub “Krimpen”
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17, Krimpen a/d IJssel
Informatie:       Pieta Zeilstra.

Kontakten

De website van de Stichting ICAD wordt regelmatig bijgewerkt met de komende ICAD dienst. Van deze aanpassing wordt o.a. via Facebook melding gemaakt. In 2016 is de website 1.100 keer bezocht door 502 bezoekers. De titelpagina wordt het meeste bezocht (644). Naar de overige pagina’s is gemiddeld 45 maal doorgeklikt. T.o.v. 2015 is er een stijging van het aantal bezoekers van de website.
Voor de kerstdiensten in december worden de uitnodigingen met het overzicht van de kerkdiensten en Bijbelclubs per post en digitaal per e-mail verzonden.
Voor de overige kerkdiensten worden de uitnodigingen digitaal per e-mail verzonden. Deze diensten worden tevens vermeld in diverse kerkbladen en periodieken o.a. van ASVZ.
De hr. H. Meendering (bestuurslid van de Stichting ICAD) heeft de functie van voorzitter van de Identiteitscommissie van ASVZ aanvaard. Dit is een waarborg voor een optimale samenwerking.
Met Kerkplein/Samen010 is via Tanja Demper een goed contact o.a. met de jaarlijkse gezamenlijke kerkdiensten maar ook bij overige activiteiten.
De drie vermelde organisaties ICAD, ASVZ en Kerkplein/Samen 010 zijn werkzaam met en voor dezelfde doelgroep en vullen elkaar hierin goed aan.
Waar dat wenselijk is wordt contact gelegd en onderhouden met de Overheid en andere organisaties.

Vergaderingen

De commissie is in het verslagjaar 2016 viermaal bijeen geweest t.w.
18 februari, 19 mei, 8 september en 10 november. De vergadering samen met de leiding van de Bijbelclubs zal in 2017 plaats vinden.

Financiën

In 2016 is beroep gedaan op de Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond (SSSVGR) voor subsidie voor diverse projecten zoals het 65-jarig jubileum en de Bijbelclubs.
Dat van de zijde van de classissen en kerkenraden er belangstelling is voor ICAD en de doelgroep blijkt niet alleen uit een financiële bijdrage, collecten, kosteloos gebruik van de gebouwen e.a.
Het jaarverslag 2015 alsmede de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zijn in de vergaderingen van 18 februari 2016 besproken en goedgekeurd met dank aan de opstellers. De kas is gecontroleerd aansluitend aan de vergadering van 18 februari 2016. Aan de penningmeester is decharge verleend.
De jaarrekening 2016 geeft een positief saldo. De jaarrekening 2016 is als bijlage toegevoegd.

Commissie Aangepaste diensten
 

Het bestuur van de Stichting ICAD was per 31 december 2016 als volgt samengesteld;
de hr. F. Houweling                                voorzitter
de hr. J. van Boven                                 secretaris
de hr. C.I. van der Giessen                 penningmeester
de hr. W.G. de Wit                                  predikant/adviseur
mw. C. Kruijt-Schop                              lid tevens namens ASVZ (PCT)
mw. E.M. Jansen-van Mourik          lid
de hr. H. Meendering                           lid
de hr. M.A. Pool                                       lid
mw. J.J. Roukema-Sturm                    lid
mw. A. v.d. Wel-Boender                    lid

De vergaderingen worden genotuleerd door de hr. W.H. Klos

Ten slotte

Door de inzet van predikanten en medewerking van kerkenraden, kosters, organisten, begeleiders, bezoekers en vrijwilligers was het mogelijk om de ICAD-kerkdiensten ook in 2016 te houden voor en met de mensen uit de doelgroep.
De Bijbelclubs zijn alleen maar mogelijk door de inzet van vele geïnspireerde vrijwilligers die daar leiding aan geven.
Het opstellen van de ICAD-kerkdiensten moet vroegtijdig plaats vinden en geeft veel puzzelwerk. Om recht te doen aan toezeggingen in het verleden en recht te doen aan de verschillende locaties is een planning schema gemaakt voor de komende jaren.
Dank aan allen die daadwerkelijk en/of financieel hebben bijgedragen. Bovenal dank aan Hem die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

E. stichting.icad@gmail.com
W. http://www.icad2012.nl
F. Stichting Icad
L. Stichting ICAD
B. NL42 INGB 0003 8438 59
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fonds dat subsidie heeft verstrekt;

Afbeelding3

 Share On Facebook
Contact us
%d bloggers liken dit: