Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 van de Stichting ICAD

In Memoriam Frans Houweling, voorzitter ICAD

Op 15 juli 2017 is na een korte ziekteperiode overleden Frans Houweling, voorzitter van de Stichting ICAD. Hij heeft deze functie met veel liefde en betrokkenheid uitgevoerd vanaf 25 februari 1981. Daarnaast was hij bij vele besturen en raden betrokken met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Tevens heeft hij veel werk verricht voor het kerkelijk werk als ambtsdrager en in diverse commissies. In 2011 is hij hiervoor onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. In de ICAD-vergadering van 21 september en de ICAD-kerkdiensten is stil gestaan bij het overlijden van Frans Houweling. Een bevlogen mens met een warm hart voor en grote betrokkenheid bij “zijn” mensen met een beperking.

Algemeen

De hr. H.(Henk) Meendering heeft de functie van voorzitter van de Stichting ICAD tijdens de ziekte van Frans Houweling en na zijn overlijden waargenomen. Tijdens een vergadering in november 2017 is hij benoemd tot voorzitter van de Stichting ICAD. Hij is tevens voorzitter van de identiteitscommissie van ASVZ. De overige taken die uitgevoerd werden door Frans Houweling zullen z.v.m. uitgevoerd worden door de overige bestuursleden.

De oud-voorzitter van de Identiteitscommissie van ASVZ, Maarten Molenaar is op 78 jarige leeftijd aan de ziekte ALS overleden. Hij heeft in het verleden veel voor ICAD betekend.

Mw. E.M.(Liesbeth) Jansen-van Mourik heeft tijdens de vergadering van 9 februari 2017 afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting ICAD. Zij heeft deze functie in 2008 ingenomen. Tevens heeft zij in die tijd leiding gegeven aan de Bijbelclubs Nesselande en Immanuélkerk.

Door het teruglopen van het aantal bestuursleden de laatste jaren zal in de komende tijd gezocht worden naar geschikte aanvulling.

In de bestuursvergaderingen worden o.a. de ICAD-diensten geëvalueerd en afspraken gemaakt over de komende diensten. Tevens komen aan de orde de Bijbelclubs en de kontakten met Kerkplein en ASVZ.

Kerkdiensten

5 februari 2017;
Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. W.G. de Wit,
organist; Jan van der Meer
Thema; “liefde is …….. nooit meer alleen!”

 12 maart 2017;
Schenkelkerk, Bermweg 29 b, 2906 LA Capelle aan den IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. N. van Voornveld,
muziek; Jan Vermeulen,
Thema; “Waardevolle momenten”

9 april 2017:
Ontmoetingskerk, Zevensprong 4 (Capelseweg), 2907 TK Capelle a/d IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 15.30 uur,
voorganger; ds. E.G. de Kruijf,
Thema; “de Koning komt”

7 mei 2017;
Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.
Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor,
Thema; “Ben je moe, ga naar Jezus toe!”

18 juni 2017;
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, 3069 XJ Rotterdam-Zevenkamp.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. J. Amesz,
de dienst is voorbereid samen met Sjaan, Jan, Olaf, Koos en Monique
Thema; “Je hoort er ook bij!”

17 september 2017, samen met Kerkplein;
Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam-IJsselmonde.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. J. Slager,
organist; Arjan Gorter,
muzikale medewerking; gemeente muziekgroep (GMG)
Thema; “Een verrassende verandering”

8 oktober 2017;
Immanuëlkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht.
Aangepaste dienst, aanvang 15.00 uur,
voorganger; ds. A.A. Floor,

5 november 2017;
Bethelkerk, Kerkweg 2, 2992 SG Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
voorganger; ds. H.J. Ketelaar,
organist; Kees Quak,
Thema; “God heeft de kleinste nodig!”

17 december 2017;
Nebo Kerk, Smeetslandsedijk 280, 3076 DV Rotterdam-Zuid.
Gecombineerde kerstdienst, aanvang 14.30 uur,
voorganger; ds. B. van Zuijlekom,
Thema; “Laat je licht schijnen”

Bijbelclubs

Bijbelclub “Meliom” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In de dagbestedingsruimte Lavendel van Meliom, Kruidentuin 9, Barendrecht
Informatie:        Ada v.d. Wel-Boender.

Bijbelclub “Immanuélkerk” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.15 uur (om de twee weken)
In een lokaal van de Immanuélkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht
Informatie:        Gré de Regt.
Gert en Marina Kraal.

Bijbelclub “Fascinatio” (ICAD)
dinsdagavond 18.30 – 19.30 uur
Zomerhoek, Priamsingel 279, Capelle a/d IJssel
Informatie:        Mw. L. Vermeulen
Mw. W.J. Marx-van Beest

 Bijbelclub “De Ontmoeting” (ICAD)
dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur
De Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, Capelle a/d IJssel
Informatie:        Hennie van Breugel
Jennie de Koning

Gesprekskring “Ontmoetingskerk”
woensdagavond 19.15 – 20.30 uur (1x in de maand)
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1,  Rotterdam-Zevenkamp
Informatie:        Marieke Stapelkamp.

Bijbelclub “Oostgaarde”
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
de Gaarde, de Vallei 2, Capelle a/d IJssel
Informatie:        Greet van der Hucht.

 Bijbelclub “Krimpen”
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Sionskerk, Nieuwe Tiendweg 17, Krimpen a/d IJssel
Informatie:        Pieta Zeilstra.

Kontakten

In het verslagjaar is er een kontakt ontstaan met de Bijbelclub Ridderkerk. Per jaar wordt er een aangepaste dienst in Ridderkerk gehouden en een tweewekelijkse Bijbelclub. Dit heeft erin geresulteerd dat er een overleg heeft plaats gevonden waarin de werkwijze van ICAD is uitgelegd en aangeboden om het overleg verder voort te zetten. Dit heeft nog niet tot verder resultaat geleid.

De vergadering van 16 november 2017 is vervolgd met een vergadering met de leiding van de Bijbelclubs en de pastoraal medewerkers van Kerkplein en ASVZ. De hr. W.(Wim) Burggraaf (ASVZ) was verhinderd. Door mw. T.(Tanja) Demper (Kerkplein) is ingegaan op levensvragen van mensen met een verstandelijke beperking. Mw. C.(Karin) Kruijt-Schop heeft een toelichting gegeven over de Toolbox “Christelijke Feestdagen” die in gebruik is bij de PC-huizen van ASVZ. Verder was er voldoende ruimte voor het uitwisselen van gebruikte materialen voor leerstof, zang en gebed.

De website van de Stichting ICAD is m.n. in december 2017 het meest bezocht ca. 150 maal. De dag waarop de site bekeken wordt is wisselend. Elke week zit er wel een piekdag bij. De openingspagina wordt het meest bezocht. Deze pagina wordt regelmatig aangepast op de komende ICAD kerkdienst. Tevens worden de overige diensten die dat jaar gehouden worden  vermeld. In de uitgaande correspondentie (brief en e-mail) wordt naar de  website verwezen.

Voor de kerstdiensten in december worden de uitnodigingen met een overzichtskaart van de kerkdiensten en Bijbelclubs per post en digitaal per e-mail verzonden. De bedoeling is dat deze kaart bewaard wordt of/en in de agenda opgenomen.

Met Kerkplein/Samen010 is via Tanja Demper een goed contact o.a. met de jaarlijkse gezamenlijke kerkdiensten maar ook bij overige activiteiten. De jaarlijkse gezamenlijke kerkdienst die mede wordt voorbereid door Kerkplein was op zondag 17 september 2017 in de Pelgrimskerk te Rotterdam-IJsselmonde. De voorganger daarin was ds. J. Slager

De drie vermelde organisaties ICAD, ASVZ en Kerkplein/Samen 010 zijn werkzaam met en voor dezelfde doelgroep en vullen elkaar hierin goed aan.

Waar dat wenselijk is wordt contact gelegd en onderhouden met de Overheid en andere organisaties.

Vergaderingen

De commissie is in het verslagjaar 2017 viermaal bijeen geweest t.w.
09 februari, 11 mei, 21 september en 16 november. Bij het tweede gedeelte van de vergadering van 16 november waren tevens aanwezig de leiding van de Bijbelclubs.

Financiën

Het jaarverslag 2016 alsmede de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 zijn in de vergaderingen van 09 februari 2017 besproken en goedgekeurd met dank aan de opstellers. De kas is gecontroleerd aansluitend aan de vergadering van 09 februari 2017. Aan de penningmeester is decharge verleend.
De jaarrekening 2017 geeft een positief saldo.

Commissie Aangepaste diensten

Het bestuur van de Stichting ICAD was per 31 december 2017 als volgt samengesteld;
de hr. H. Meendering                      voorzitter
de hr. J. van Boven                            secretaris
de hr. C.I. van der Giessen            penningmeester
ds. W.G. de Wit                                   predikant/adviseur
mw. C. Kruijt-Schop                         lid tevens namens ASVZ (PCT)
de hr. M.A. Pool                                   lid
mw. J.J. Roukema-Sturm               lid
mw. A. v.d. Wel-Boender               lid
De vergaderingen worden genotuleerd door, de hr. W.H. Klos

Ten slotte

Door de inzet van predikanten en medewerking van kerkenraden, kosters, organisten, begeleiders, bezoekers en vrijwilligers is het mogelijk om de ICAD kerkdiensten ook in 2017 te houden voor en met de mensen uit de doelgroep.
Dank aan allen die daadwerkelijk en/of financieel hebben bijgedragen.
De Bijbelclubs zijn alleen maar mogelijk door de inzet van vele geïnspireerde vrijwilligers die daar leiding aan geven.
Bovenal dank aan Hem die dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Verzending jaarverslag

Aan:  -de Classicale Vergaderingen van:
-de Protestantse Kerk Nederland, (Ned. Herv. en Geref).
-de Christelijke Gereformeerde kerk;
Aan:  -de kerkenraden van de kerken waarin de ICAD-kerkdiensten zijn gehouden;
-de predikanten welke in het verslagjaar in de kerkdiensten
zijn voorgegaan en het komende jaar zullen voorgaan;
-ASVZ te Capelle a/d IJssel;
-Kerkplein/Samen010;
-de subsidieverstrekker(s)

Het jaarverslag 2017 en het financieel jaaroverzicht 2017 zijn digitaal en op papier verkrijgbaar.
Aanvragen daarvoor zijn mogelijk via het e-mail adres: stichting.icad@gmail. Tevens is het jaarverslag te lezen op de website van de Stichting ICAD http://www.icad2012.nl

Rotterdam, 19 februari 2018 vb

E. stichting.icad@gmail.com
W. http://www.icad2012.nl
F. Stichting Icad
L. Stichting ICAD
B. NL42 INGB 0003 8438 59
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm
(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fonds dat subsidie heeft verstrekt;

Afbeelding3

 

Share On Facebook
Contact us
%d bloggers liken dit: